El Club al dia-antiga

TARIFES CLUB NÀUTIC EL MASNOU 2017

Divendres, 30 de desembre de 2016

La Junta Directiva del Club Nàutic El Masnou en reunió celebrada el passat dimarts 20 de desembre, i en relació a les tarifes i quotes pel proper any 2017, va prendre els següents acords:

  • No augmentar les quotes de serveis 2017 de la mateixa manera que s’ha fet els anys 2016 i 2015.
  • L’augment de les quotes socials en un 3% (1% de l’IPC + 2%) tal com és va aprovar en l’Assemblea General de socis celebrada el passat 11 de juny.

PROGRAMA D’ALT RENDIMENT ESPORTIU DE VELA DE REGATISTES DEL CLUB NÀUTIC EL MASNOU.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Aquest programa va destinat als socis i  sòcies del regatistes del Club Nàutic El Masnou amb l’objectiu de facilitar ajudes econòmiques als esportistes que tinguin un projecte d’Alt Rendiment esportiu de Vela.

INCIDÈNCIA DE FILTRACIONS D’AIGUA A LA COBERTA DE LA TERRASSA

Dimarts, 29 de novembre de 2016

Durant el darrer any s’han produït filtracions d’aigua a la zona de la terrassa de davant del restaurant, que es manifesten posteriorment a cada episodi de pluges i afecta a la sala de Fitness i en menor mesura a part de la zona de dutxes del vestidor femení.

Al mes de maig es va realitzar una actuació de impermeabilització d’una zona concreta on es va localitzar l’origen de la filtració, i que, posteriorment durant les pluges de setembre es va mostrar com a insuficient, havent-hi altres zones de la terrassa que també presentaven deficiències d’impermeabilització.

A principis d’octubre es va  requerir a l’empresa que havia fet els treballs anteriors per tal que  solucionés el problema. L’empresa va fer al seu càrrec la vorada de les zones de la terrassa que podrien ser l’origen de la filtració.

No obstant aquesta actuació puntual, les fortes pluges d’aquesta darrera setmana han tornat a mostrar la insuficiència de les reparacions ja que les filtracions d’aigua a la zona de la sala de Fitness i a les dutxes del vestidor femení, aquesta vegada en major quantitat, han fet cedir part del fals sostre de les dutxes.

Davant la impossibilitat de resoldre de manera localitzada i puntual els múltiples possibles orígens de les filtracions, l’actuació requeriria  aixecar el paviment d’una superfície considerable de la part de sobre dels vestidors  femenins i de la sala de fitness, per substituir la tela impermeable i tornar a pavimentar de nou la superfície afectada, motiu pel qual ja s’han demanat  a diferents professionals l’elaboració de  pressupostos que valorin les possibles actuacions a realitzar.

Com es recordarà, aquesta actuació juntament amb la de la façana del club que dona a la platja, era la que es volia realitzar amb motiu de la remodelació integral del club, d’acord amb el projecte aprovat pels socis desprès de la celebració del referèndum  convocat amb aquesta finalitat. L’execució de  les obres aprovades en aquesta consulta, als efectes del  seu finançament i amortització, estava lligada a l’obtenció de la pròrroga o de la renovació  de la concessió administrativa, qüestió que queda demorada fins que el Parlament de Catalunya  no aprovi la nova regulació legal sobre aquesta matèria.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA RESOLUCIÓ  DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA

Dilluns, 28 de novembre de 2016

La Junta Directiva ha acordat la resolució del contracte per a la prestació del servei de bar cafeteria,  amb efectes del dia 28 de gener de 2017, en aplicació de la clàusula contractual que permet a ambdues parts a resoldre en qualsevol moment el contracte, prèvia notificació efectuada a l’altra part amb dos mesos d’antelació.

Són moltes i diverses les causes que han motivat aquesta decisió. En aquest sentit,  fins i tot haver presentat una oferta i haver signat el contracte en data 13 d’octubre de 2015, els operadors han manifestat reiteradament la seva profunda discrepància respecte el model que la Junta estimava havia de donar-se als socis i sòcies amb motiu del servei de bar cafeteria.

En aquest sentit, la Junta Directiva manté una visió contraposada  a la que tenen els responsables del servei de bar cafeteria  per entendre que:

  • La prestació del servei s’ha d’efectuar també a la planta noble, especialment els dies de la setmana en què hi han activitats socials. Un gran nombre de socis així ho demana.
  • Que el servei de bar cafeteria s’ha de prestar de forma ininterrompuda en interès del soci sense que es pugui autoritzar el seu tancament per motiu de vacances, cosa que no vol dir que els responsables no puguin tenir dret al descans personal.
  • Que el servei de bar cafeteria no és de lliure accés: es un servei destinat únicament i exclusiva als socis i sòcies del club ja  que no es tracta d’un servei obert a tercers usuaris si no són convidats d’un soci o sòcia.
  • Que els gestors  no poden tenir un dret de reserva d’admissió atès que la finalitat del bar cafeteria es l’atenció de tots els socis sense discriminació.
  • Que el mobiliari existent a la terrassa es de titularitat del club per a ús del soci amb independència de si es fa o no consumició.
  • Que el nou espai que ha estat arreglat recentment a la terrassa suposa una ampliació de l’espai disponible en interès del soci però també dels gestors que veien ampliada la superfície del negoci.
  • La Junta considera bàsic que la prestació del servei es faci dins d’aquest paràmetres predeterminats en interès dels socis i sòcies, més enllà dels quals no poden prosperar les sol·licituds de modificació de les condicions de la prestació del servei.

Tot i que la Junta havia valorat molt positivament el nivell de qualitat del servei en el seu primer any, les importants discrepàncies entre les parts han aconsellat resoldre el contracte vigent per evitar la reiteració de conflictes i tensions amb diferents interlocutors del club, cosa que fa difícil el manteniment de la relació contractual si no es manté l’esquema de servei dissenyat i el necessari respecte personal.

En aplicació de les clàusules contractual previstes per a aquest supòsit, aquesta resolució contractual no comporta cap mena d’indemnització per cap de les dues parts.

A partir d’ara s’iniciarà un procés de concurrència pública, similar al que s’havia fet per a la recerca d’un nou operador.

AMPLIACIÓ TERRASSA DEL CLUB

Dimarts, 15 de novembre de 2016

A principis d’aquest mes han finalitzat les tasques de pavimentació dels 33m2 que ocupava la zona enjardinada de la terrassa de davant del bar. Aquesta actuació, no prevista inicialment, s’ha realitzat a petició d’alguns socis i sòcies a fi d’ampliar la terrassa que, en alguns moments a l’estiu està totalment plena.

L’actuació ha requerit les obres del paleta Lluis Jiménez, amb una inversió de 3.412€ (IVA inclòs), així com l’adquisició del paviment a l’empresa Gresmaresme per 886€ (IVA inclòs), sent aquests els únics costos incorreguts amb la inversió i els únics proveïdors.

En una fase posterior està prevista la instal·lació d’un sistema de tendals que arrecerin i aixopluguin aquest espai, així com una calefacció d’exterior per tal de poder d’aprofitar-lo els mesos d’hivern.

També s’espera que aquesta actuació ajudi als operadors del bar en el seu servei, tant a l’estiu com a l’hivern.

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA SEU SOCIAL

Dimarts, 15 de novembre de 2016

A finals del mes de setembre es va mantenir una reunió amb el Director de la Direcció General de Transports i Mobilitat, per tractar la tramitació d’una nova concessió administrativa de la Seu Social del Club.

A la reunió es va informar al Club de l’estat de tramitació de la nova llei de ports al Parlament de Catalunya, del seu contingut i característiques, del parer del departament de no atorgar prorrogues de concessions vigents per contravenir la normativa europea sobre lliure concurrència i de la necessitat que el club sol·liciti la concessió per si mateix amb independència de qualsevol altre concessió que pugui coexistir a la zona.

Caldrà esperar a l’aprovació per part del Parlament de Catalunya d’aquesta nova Llei, que està prevista per a finals de febrer 2017, per iniciar qualsevol mena de tràmit en aquest àmbit.

AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE PLATJA

Dimarts, 15 de novembre de 2016

El passat mes d’octubre es va rebre la Proposta de Resolució de la Direcció General de Transports i Mobilitat per la qual s’autoritza al club a l’ocupació del domini públic portuari de la platja existent davant de l’edifici, en resposta a la sol·licitud formulada per el club per legalitzar la situació. La resolució serà definitiva si el club no interposa cap recurs en contra, cosa que no farà ja que un cop analitzat el contingut de la resolució, especialment la liquidació fiscal, es considera correcte.

La proposta suposa l’autorització de l’ocupació temporal d’una superfície de 2.255 metres quadrats de platja per un termini de tres anys, prorrogable cada tres anys, de la zona de platja existent al lateral i al davant del club, comprensiva de la zona de varada de patins, dos mòduls de magatzem de material de vela i pàdel surf, i pistes esportives per a la zona de petanca i vòlei/tennis platja.

Fins ara el club estava a precari sobre la zona atès que, en virtut del traspàs de competències entre l’administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, la corresponent delimitació del domini marítim terrestre, i la posterior adscripció a Costes i desprès a Ports, la superfície ocupada només satisfeia la llicència d’activitat a l’Ajuntament amb motiu de l’ocupació dels para-sols a l’estiu

La taxa que es meritarà per a aquesta ocupació, ascendeix a la quantitat de 12.970,03 euros anuals, un cop tramitades totes les reduccions i bonificacions existents a la normativa fiscal. Aquest import serà assumit al pressupost general de despeses del club.

Aquesta autorització consolida l’espai de platja a favor del club, acreditant la seva titularitat, encara que sigui temporal i assegura les activitats que actualment s’hi desenvolupen.